Counseling and Student Services

The Kodiak Middle School counselors will be available during normal school hours (Mon-Fri 8:15am-3:45pm) to support students and families with personal/social, academic, and career development issues. Students will be able to contact the KMS counselors in-person, phone, or email. Families will be able to contact KMS counselors by phone or email for issues including but not limited to the following:

 

  • Academic Support
  • Community Agency Referrals
  • Communication with Teachers
  • Social Support
  • Emotional Well Being

David Krimmel

8th Grade School Counselor
7th Grade A-L
Phone: 907-486-7467
Email 

Sheila Beardsley

6th Grade School Counselor
7th Grade M-Z
Phone: 907-486-7471
Email 

Kris Foster, Providence Mental Health Clinician

Office Phone: 907-486-7469
Cell Phone: 1-209-914-4837
Email

6th Grade Academics

Tagalog Translation

Maligayang pagdating sa Kodiak Middle School, Grizzly Nation!

Ang ika- 6 na gradong mga mag-aaral ay magkakaroon ng 6 pangunahing klase. Ang mga pangunahing klase ay  mga kakailanganing mga klase.

Bawat isang ika- 6 na mag-aaral ay kailangang magpatala sa mga sumusunod na mga pangunahing mga klase:

 • PE/Kalusugan magkasama
 • Araling Panlipunan (Western Hemisphere)
 • Akademikong Pagtugis*
 • Wikang Ingles na Sining 6
 • Agham I
 • Matematika 6

*Ang Akademikong Pagtugis ay isang klase na 1) tumutulong sa paglipat ng  mga ika-6 na mag-aaral sa KMS, 2) itakda ang pundasyon sa mga balakid para sa tagumpay sa KMS at 3)  nagpapahintulot sa mga mag-aaral na manatiling organisado at nakakahabul sa mga ginagawa sa mga klase.

Ang mga mag-aaral sa ika-6 na grado ay magkakaroon 1 buong taon na elective na klase.

Kabilang na mga pagpipiliang  elective  sa ika-6 na grado :

 • CTE Exploratory
  • Isang pambungad sa iba’t ibang paksa ng Career Technology Education, tulad ng Culinary Arts, Robotics, at STEAM.
 • 6th Grade Band
  • Isang pambungad sa banda ( kahit walang karanasan).  Mga kilalang mga instrumento kasama ang flute, clarinet, saxophone, trumpeta, trombone at percussion.
 • 6th Grade Orchestra
  1. Ang mga estudyante ay mag-aaral at magtatanghal ng iba’t ibang orchestral na literatura sa mga konsiyerto ( hindi kakailanganin kung may karanasan). Ang kursong ito ay naghahanda sa mga mag-aaral para sa mga teknikal at musikal na kasanayan na kinakailangan para sa pagpapatuloy sa KMS Intermediate Orchestra. Kabilang sa mga kilalang mga instrumento ang biyolin, viola, cello at bass.
 • 6th Grade Choir
  1. Ang isang pambungad sa vocal na pamamaraan at musika kaalaman sa pagsulat ( kahit walang karanasan). Ang mga estudyante ay mag-aaral at magsagawa ng iba’t ibang mga vocal na literatura para sa mga treble at halo-halong tinig.

Kaya,  ang ika- 6 na gradong mag-aaral ay magkakaroon ng kabuuang 7 klase.

Ang isang halimbawa ng klase ng iskedyul para sa isang ika-6 na mag-aaral ay maaaring ganito:

Period 1: Western Hemisphere

Period 2: Academic Pursuits

Period 3: Elective na Opsiyon*

*CTE Exploratory, or

6th Grade Band, or

6th Grade Orchestra, or

6th Grade Choir.

Period 4: Wikang Ingles na Sining 6

Period 5: Gym/Kalusugan Magkasama

Period 6: Agham I

Period 7: Matematika 6

Spanish Translation

¡Bienvenido a Kodiak Middle School, Nación Grizzly!

Los estudiantes de 6º grado tendrán 6 clases básicas. Las clases principales son clases obligatorias.

Cada estudiante de 6º grado se inscribirá en las siguientes clases básicas:

 • Combinación EP/Salud
 • Estudios Sociales (Hemisferio Occidental)
 • Actividades académicas*
 • Arte del Idioma Inglés 6
 • Ciencia I
 • Matemáticas 6

*Academic Pursuits es una clase que 1) asistente en la transición de estudiantes de 6º grado a KMS, 2) establecer bloques de construcción fundamentales para el éxito en KMS y 3) permitir a los estudiantes mantenerse organizados y atrapados en las clases.

Los estudiantes de 6º grado tendrán una clase de 1 año de duración y electiva.

Los electivos de 6º grado incluyen:

 • Exploratorio CTE
  • Una introducción a una variedad de temas de educación tecnológica profesional, como artes culinarias, robótica y STEAM.
 • Banda de 6º Grado
  • Una introducción a la banda (no es necesaria ninguna experiencia previa). Los instrumentos populares incluyen flauta, clarinete, saxofón, trompeta, trombón y percusión.
 • Orquesta de 6º Grado
  • Los estudiantes estudiarán e interpretarán una variedad de literatura orquestal en conciertos (no es necesaria ninguna experiencia previa). Este curso prepara a los alumnos para las habilidades técnicas y musicales necesarias para su continuación en la Orquesta Intermedia de KMS. Los instrumentos populares incluyen violín, viola, violonchelo y bajo.
 • Coro de 6º Grado
  • Una introducción a la técnica vocal y habilidades de alfabetización musical (no es necesaria ninguna experiencia previa). Los estudiantes estudiarán e interpretarán una variedad de literatura vocal para voces triples y mixtas.

Por lo tanto, los estudiantes de sexto grado tendrán un total de 7 clases.

Un ejemplo de una horario  de clase para un estudiante de sexto grado puede tener este aspecto:

Período 1: Hemisferio Occidental

Período 2: Actividades académicas

Período 3: Opción electiva*

*CTE Exploratorio, o

Banda de 6º Grado, o

Orquesta de 6º Grado, o

Coro de 6º Grado.

Período 4: Arte del Idioma Inglés 6

Período 5:  Combinación Gimnasio/ Salud

Período 6: Ciencia I

Período 7: Matemáticas 6

 

7th/8th Grade Academics

Tagalog Translation

Maligayang pagdating sa  Kodiak Middle School, Grizzly Nation!

Ang ika-7 at ika- 8 gradong mga mag-aaral ay magkakaroon ng 5.5 na pangunahing klase. Ang mga pangunahing klase ay kakailanganing mga klase.

Bawat isang  ika-7 at ika- 8 mag-aaral ay magpapatala sa sumusunod na mga pangunahing klase:

 • Araling Panlipunan (7th Eastern Hemisphere or 8th US History)
 • Wikang Ingles na Sining (7th or 8th)
 • Matematika (7th, 8th, or Algebra*)

*Batay sa rekomendasyon ng guro at data para suportahan ang pagkuha ng Algebra

 • Isang semestre ng Kalusugan (7th or 8th)
 • Agham (II or III)
 • PE (7 or 8)

Ang ika-7 at ika-8 gradong mga mag-aaral ay magkakaroon 1.5 na kredito ng electives (1 semestre ng isang elective ay katumbas ng kalahating kredito. (.5 credit).

Isang- taong electives na pagpipilian (1.0 credits):

 • Orchestra (7th Grade Orchestra/8th Grade Orchestra)
 • Band (7th Grade Band/8th Grade Band)
 • 7/8 Boys’ Choir
 • 7/8 Girls’ Choir

Isang- semestreng  Elective na pagpipilian (.5 Credits):

Sining

 • STEAM
 • Pang-industriyang Sining
 • Greenhouse & Agrikultura

Kaya,  ang ika-7at ika-8 gradong mga mag-aaral ay magkakaroon ng kabuuang 7 mga klase (1.5 elective na mga klase + 5.5 na mga pangunahing mga klase).

Ang isang halimbawa ng klase ng iskedyul para sa isang ika-7  gradong mag-aaral ay maaaring ganito:

Period 1: Eastern Hemisphere

Period 2: Kalusugan 7 (isang semestre) / Pang-idustriyang Sining (pangalawang semestre)

Period 3: 7th Grade Band (unang semestre at pangalawang semestre)

Period 4: Wikang Ingles na Sinng 7

Period 5: PE 7

Period 6: Agham II

Period 7: Matematika 7

 

Ang isang halimbawa ng klase ng iskedyul para sa isang ika-8 gradong mag-aaral ay maaaring ganito:

Period 1: Kasaysayan ng US

Period 2: Sining (unang semestre) / Kalusugan 8 (pangalawang semestre)

Period 3: STEAM (unang semestre) / Pang-industriyang Sining (pangalawang semestre)

Period 4: Wikang Ingles  na Sining 8

Period 5: PE 8

Period 6: Agham III

Period 7: Algebra

Spanish Translation

¡Bienvenido a Kodiak Middle School, Nación Grizzly!

Los estudiantes de 7º y 8º grado tendrán 5.5 clases básicas. Las clases principales son clases obligatorias.

Cada estudiante de 7º y 8º grado se inscribirá en las siguientes clases básicas:

 • Estudios Sociales (7º Hemisferio Oriental o 8º Historia de los Estados Unidos)
 • Arte del Idioma Inglés (7º u 8º)
 • Matemáticas (7º, 8º o Álgebra*)

*Basado en la recomendación del profesor y los datos para apoyar la entrada en Álgebra

 • Un semestre de Salud (7º u 8º)
 • Ciencia (II o III)
 • EP (7 u 8)

Los estudiantes de 7º y 8º grado tendrán 1.5 créditos de electivos (1 semestre de un crédito electivo = .5).

Opciones electivas de un año (1.0 créditos):

 • Orquesta (Orquesta de 7º Grado/Orquesta de 8º Grado)
 • Banda (Banda de 7º Grado/Banda de 8º Grado)
 • 7/8 Coro de Niños
 • 7/8 Coro de Niñas

Opciones electivas de semestre largo (.5 Créditos):

 • arte
 • STEAM
 • Artes Industriales
 • Invernadero y Agricultura

Así, los alumnos de 7º y 8º  tendrán un total de 7 clases (1.5 clases electivas + 5.5 clases básicas).

Un ejemplo de una programación de clases para un estudiante de 7º grado puede tener este aspecto:

Período 1: Hemisferio Oriental

Período 2: Salud 7 (semestre 1)  / Artes Industriales  (semestre 2)

Período 3:7º grado Band (semestre1 y semestre 2)

Período 4: Artes del Idioma Inglés 7

Período 5: EP 7

Período 6: Ciencia II

Período 7: Matemáticas 7

 

Un ejemplo de una programación de clases para un estudiante de 8º grado puede tener este aspecto:

Período 1: Historia de EE. UU.

Período 2: Arte (semestre 1)  / Salud 8  (semestre 2)

Período 3: STEAM (semestre 1)  / Artes Industriales  (semestre 2)

Período 4: Artes del Idioma Inglés 8

Período 5: EP 8

Período 6: Ciencia III

Periodo 7: Álgebra

Kodiak Community Agency Contact Information

Providence Hospital/Emergency Room -(907)-486-3281
Providence Counseling Center- (907)-481-2400
Kodiak Community Health Center (KCHC)- (907)-481-5000
Kodiak Island Ambulatory Care Clinic (Urgent Care)- (907)-486-6188
KANA Mill Bay Health Center- (907)-486-7300
Kodiak Public Health Center- (907)-486-3319
Kodiak Child Advocacy Center (907) 486-1378
State of Alaska Office of Children’s Services-1-800-478-4444
Kodiak Police Department (Non-Emergency)- 907-486-8000
Emergency- 911
Alaska State Troopers (Kodiak Post)- 907-486-4121
USCG Base Kodiak Police- (907)-487-5555

Alaska Care Line
1-877-266-4357 or text “4help” to 839863

24 Hour Kodiak Crisis Line (call or text)
907-942-9015

Skip to content