Return to Headlines

Kodiak Child Find Activity

Curious about your Child’s Development?

Please join us for Child Find 

April 17, 2021

9:00am - 2pm

East Elementary School

Screenings for Ages 3-5 (before starting Kindergarten)

Infant Learning will be available for screenings Birth-through age 3


Call 486-7574 to schedule an appointment.

Walk-ins are Welcome

Screenings in all developmental areas.: communication: speech and language, motor skills, adaptive skills, social skills, behavior.

Social Distancing and Safety Protocols will be in place.

Masks Required (unless your child is unable to wear one for any reason)

 


¿Tiene curiosidad por el desarrollo de su hijo?

Por favor, únase a nosotros para Encuentro de Niño  

Exámenes para edades de 3 a 5 años (antes de comenzar el jardín de infantes)

El aprendizaje infantil estará disponible para exámenes desde nacimiento hasta los 3 años


Llame al 486 7574 para una cita o sin cita también estará disponible


Exámenes en todas las áreas del desarrollo.: comunicación: habla y lenguaje, habilidades motoras, habilidades adaptativas, habilidades sociales, comportamiento


Se establecerán protocolos de distanciamiento social y seguridad. 

Máscaras requeridas (a menos que su hijo no pueda usar una por ningún motivo)

el 17 de Abril

9:00 -2:00

East Elementary


Kayo ba ay nagtataka sa Paglaki ng inyong Anak?

Mangyaring samahan ninyo kami sa  Paghahanap ng Bata 

Pagsusuri para sa Edad 3-5 (bago magsimula  ng Kindergarten ) Ang Infant Learning  ay handa  sa mga pagsusuri mula Pagkapanganak hanggang  edad  na 3 taon 

Tumawag sa 486-7574  para magpaiskedyul ng appointment.

Maaaring pumunta ng walang  appointment.

Mga  Pagsusuri sa lahat ng sakop ng paglaki.: komunikasyon: pananalita at  wika, kasanayan sa motor, angkop na kasanayan, kasanayang pakikisalamuha at pag-uugali.

Ang Distansyang Pakikisalamuha at Kaligtasang Alituntunin ay bibigyang diin. Kinakailangan ang Panakip ng Mukha. ( maliban kung ang inyong anak ay hindi maaaring magsuot  sa isang kadahilanan.

Ika- 17 ng Abril

9:00 -2:00

Sa East Elementary