Return to Headlines

End of Year Parent Survey

Dear Parents/Guardians:

The Kodiak Island Borough School District is seeking information on your recent experiences with distance learning. We value all input from families, students, and teachers.

Please take the time to provide us with your useful feedback. Your responses will help us to be better prepared in the event that we will need to continue with our distance learning model. 

Sincerely,

KIBSD Administration

End of Year Parent Survey

 


Mahal naming mga Magulang/Tagapag-alaga:

Ang Kodiak Island borough School district ay naghahanap ng impormasyon sa iyong mga karanasan kamakailan sa distansyang pag-aaral. Pinahahalagahan namin ang lahat ng tugon ng mga pamilya, estudyante, at guro.

Mangyaring mag-ukol ng oras para maibigay sa amin ang iyong kapaki-pakinabang na puna. Ang mga sagot ninyo ay makakatulong sa amin na maging mas handa sa panahong kakailanganin naming ipagpatuloy sa aming distansyang sa pag-aaral na modelo.

Taos-puso,
Administrasyon ng KIBSD

End of Year Parent Survey

 


Estimados padres / tutores:

El Distrito Escolar de Kodiak Island Borough está buscando información sobre sus experiencias recientes con el aprendizaje a distancia. Valoramos todos los aportes de familias, estudiantes y maestros.

Tómese el tiempo para proporcionarnos sus comentarios útiles. Sus respuestas nos ayudarán a estar mejor preparados en caso de que necesitemos continuar con nuestro modelo de aprendizaje a distancia.

Sinceramente,
Administración de KIBSD

End of Year Parent Survey