Return to Headlines

iPad Collection for Seniors and Transferring Families May 26-29

The School District will be holding an iPad drop off from May 26 through May 29, from 9:00 am to 3:30 pm at the Auditorium.
 
KIBSD is ONLY collecting iPads from Seniors (12Th grade) and from families transferring off island. All remaining students should keep their device to use for summer learning opportunities.
 
If your family has plans to leave the island before these dates, you may drop off your iPad at the drive-up window at the Tech Office (located behind the High School, around the corner from the Central Office at 722 Mill Bay Road – this location can be accessed from the KHS parking lot or from Upper Mill Bay Road). Or you may contact the Central Office at 907-486-7550 for assistance.
 

PAGBALIK NG MGA IPAD

SINO: Sino mang mag-aaral mula sa K-12 na

lilipat o aalis

Sa distrito ng paaralan.

(kasama ang mga magtatapos sasa high school)

I K A 2 6 - 2 9 N G M A Y O

9 N G U M A G A - 4 N G H A P O N

G E R A L D C . W I L S O N A U D I T O R I U M

Panahon na na ibalik ang mga ipads ng mga mag-aaral!

Kung kayo ay aalis ng KIBSD, at HINDI NA babalik sa

susunod na taon, mangyaring ibalik ang inyong ipad

sa may auditorium Martes hanggang Biyernes 9 ng umaga

hanggang 4 ng hapon. Kung ang inyong mag-aaral ay

babalik pa sa susunod na taon, o di kaya makikilahok

sa ESY at Summer Enhancement, HINDI NA kailangan

ibalik ang inyong ipad.

Kung may katanungan tumawag sa 486-7550
 

¡ENTREGA DE IPAD!

QUIÉN: Cualquier estudiante de

KIBSD de K-12 Que se muda / sale

del Distrito Escolar

(esto incluye graduados de último año)

2 6 - 2 9 D E M A Y O D E 2 0 2 0

9 A M A 4 P M

A U D I T O R I O G E R A L D C . W I L S O N

¡Es hora de entregar la iPad de su

estudiante! Si usted se va

de KIBSD, y NO REGRESARÁ

el año que viene, entregue su iPad en el

auditorio de Martes a Viernes de 9 a.m. a 4 p.m.

Si su estudiante regresará el próximo año, y / o

participará en ESY y Enriquecimiento de

Verano, NO necesita devolver su iPad.

¿Preguntas? Llame al 486-7550