Return to Headlines

Voluntary Covid-19 Vaccine Clinic for Students Age 16 and Up

Dear Parents/Guardians:

The school district, with the support and assistance of KANA, will be hosting a voluntary vaccination clinic for students age 16 and older on Thursday, April 22, 2021. It will take place in the Auditorium foyer from 3:30 – 6:30 pm. Please see the attached flyer for more information.

We understand that the decision to vaccinate is a personal and family choice. KIBSD does not maintain a stance on vaccination for COVID-19, we only seek to provide an additional opportunity for those who are interested and eligible.

Your student’s vaccination status does not prohibit them from taking part in any school or extracurricular event. COVID-19 TESTING may be required for participation in certain activities.

Interested students must be signed up by Tuesday, April 20, 2021 at noon in order to participate.  You will be contacted by a KANA employee to schedule a specific time, and additional paperwork will be required on-site. All information will remain confidential. 

To register your student for this vaccination event, please click here and fill out this form.  A separate registration is required for each individual: https://www.kibsd.org/vaccine

View the Informational Flyer

 


Mahal na mga Magulang/Tagapag-alaga:

Ang distrito ng paaralan, na may suporta at tulong ng KANA, ay magkakaroon ng isang boluntaryong bakuna para sa mga mag-aaral na edad 16 pataas sa Huwebes, Abril 22, 2021. Magaganap ito sa pasukan bago pumasok ng Auditorium  mula 3:30 – 6:30 ng hapon. Mangyaring tingnan ang nakalakip na flyer para sa karagdagang impormasyon.

Nauunawaan namin na ang desisyong pagbabakuna ay personal at pasiya ng pamilya. Ang KIBSD ay hindi mapanatili ang isang paninindigan sa bakuna para sa COVID-19, hangad lang naming magbigay ng karagdagang oportunidad para sa mga interesado at karapat-dapat.

Ang katayuan ng bakuna ng iyong estudyante ay hindi magbabawal sa kanila na makibahagi sa anumang paaralan o extracurricular na kaganapan. Ang COVID-19 na PAGSUSURI  ay maaaring kailanganin para sa pakikilahok sa ilang aktibidad.

Ang mga interesadong mag-aaral ay  dapat naka-sign up sa  Martes, Abril 20, 2021 sa tanghali upang lumahok.  Ikaw ay kokontakin ng isang empleyado ng KANA upang mag-iskedyul ng isang tiyak na oras, at karagdagang papeles ay kinakailangan sa sa lugar. Lahat ng impormasyon ay mananatiling kumpidensyal. 

Para irehistro ang iyong estudyante para sa kaganapang pagbabakunang ito, mag-klik dito at punan ang form na ito.  Kailangan ang hiwalay na rehistrasyon para sa bawat indibiduwal: https://www.kibsd.org/vaccine

 


Mahal na mga Magulang/Tagapag-alaga:

Ang distrito ng paaralan, na may suporta at tulong ng KANA, ay magkakaroon ng isang boluntaryong bakuna para sa mga mag-aaral na edad 16 pataas sa Huwebes, Abril 22, 2021. Magaganap ito sa pasukan bago pumasok ng Auditorium  mula 3:30 – 6:30 ng hapon. Mangyaring tingnan ang nakalakip na flyer para sa karagdagang impormasyon. 

Nauunawaan namin na ang desisyong pagbabakuna ay personal at pasiya ng pamilya. Ang KIBSD ay hindi mapanatili ang isang paninindigan sa bakuna para sa COVID-19, hangad lang naming magbigay ng karagdagang oportunidad para sa mga interesado at karapat-dapat.

Ang katayuan ng bakuna ng iyong estudyante ay hindi magbabawal sa kanila na makibahagi sa anumang paaralan o extracurricular na kaganapan. Ang COVID-19 na PAGSUSURI  ay maaaring kailanganin para sa pakikilahok sa ilang aktibidad.

Ang mga interesadong mag-aaral ay  dapat naka-sign up sa  Martes, Abril 20, 2021 sa tanghali upang lumahok.  Ikaw ay kokontakin ng isang empleyado ng KANA upang mag-iskedyul ng isang tiyak na oras, at karagdagang papeles ay kinakailangan sa sa lugar. Lahat ng impormasyon ay mananatiling kumpidensyal. 

Para irehistro ang iyong estudyante para sa kaganapang pagbabakunang ito, mag-klik dito at punan ang form na ito.  Kailangan ang hiwalay na rehistrasyon para sa bawat indibiduwal: https://www.kibsd.org/vaccine