Return to Headlines

Updated KIBSD Quarantine Protocols

KIBSD Staff and Families:

Please review the attached flier containing the current KIBSD Quarantine Protocols effective February 2, 2021. These protocols replace the document released on December 17, 2020.

This informational one-pager outlines the steps that must be taken in order to return to any of the school district facilities if you:

 • Are considered a close contact of a person who has tested positive for COVID-19
  • 7 day quarantine, proof of negative test on day 6 or later with no symptoms, return on day 8
  • 10 day quarantine with no symptoms, return on day 11
 • Have traveled off the island of Kodiak
  • 5 day quarantine, proof of negative test on day 5 or later with no symptoms, return on day 6 (NEW)
  • 10 day quarantine with no symptoms, return on day 11

If you have any questions, please contact your school nurse for clarification. 

KIBSD Administration

KIBSD Quarantine Protocols effective February 2, 2021

 


Sa mga Tauhan at mga Pamilya ng KIBSD,

Mangyaring repasuhin ang nakalakip na papel na naglalaman ng kasalukuyang patakaran ng kuwarentena ng KIBSD na magsisismula ngayong Pebrero 2,2021. Ang mga patakarang ito ay pinapalitan ang dokumentong inilabas noong  Ika-17 ng Disyembre ,2021

Nakasaad sa impormasyong ito ang mga hakbang na kailangang gawin para makabalik sa alinman sa mga pasilidad kuNg ikaw ay:

 • itinuturing na isang malapit na kontak ng isang tao na nasuring positibo para sa COVID-19
  • 7 araw na kuwarentena, patunay ng negatibong pagsusuri sa ika-anim na araw o kasunod ng walang sintomas, pumasok sa ika-8 araw.
  • 10 araw na kuwarentena na walang mga sintomas, pumasok sa ika-11 na araw.
 • Naglakbay sa labas ng Kodiak
  • 5 araw na kuwarentena, patunay ng negatibong pagsusuri sa ika-5 araw o kasunod na walang sintomas , pumasok sa ika-6 na araw (BAGO)
  • 10 ARAW na kuwarentena na walang sintomas, pumasok sa ika-11 na araw.

Kung kayo ay mayroong katanungan tawagan lamang ang nars ng inyong paaralan para sa paglilinaw.

Administrasyon ng KIBSD

KIBSD Quarantine Protocols effective February 2, 2021

 


Personal y Familias de KIBSD:

Revise el folleto adjunto que contiene los protocolos de cuarentena de KIBSD  actuales a partir del 2 de Febrero de 2021. Estos protocolos sustituyen al documento publicado el 17 de Diciembre de 2020.

Este primer nivel informativo describe los pasos  que se deben tomar para regresar a cualquiera de las instalaciones del distrito escolar si:

 • Se consideran un contacto cercano de una persona que ha dado positivo para COVID-19
  • 7 días de cuarentena, prueba de prueba negativa el día 6 o más sin síntomas, regreso el día 8
  • Cuarentena de 10 días sin síntomas, regreso el día 11
 • Han viajado fuera de la isla de Kodiak
  • Cuarentena de 5 días, prueba de prueba negativa el día 5 o más sin síntomas, regreso el día 6 (NUEVO)
  • Cuarentena de 10 días sin síntomas, regreso el día 11

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la enfermera escolar para obtener aclaraciones. 

Administración de KIBSD

KIBSD Quarantine Protocols effective February 2, 2021