Message from Superintendent Dr. LeDoux

May 10, 2022

Dear Parents,

As you may be aware, our community is currently dealing with ongoing uncertainty regarding the search for Sawyer, a seven-year-old student at North Star Elementary. Children will react in different ways. Please observe your children closely over the next several days and weeks to watch for signs of distress, which may indicate a need for additional support and guidance. If your child needs additional support, please reach out to their school counselor.

Your child may be coming to school with questions and worries. Remember these helpful tips when talking with your child:

 1. Be honest and direct when sharing information about the incident.
  • Give accurate yet age-appropriate information. Provide reassurance that they’re safe.
 2. Pay attention to your own feelings.
  • Avoiding your personal feelings can make it more difficult to speak your child.
  • Be mindful of how your stress can affect your child.
 3. Think about your child’s trauma background.
  • Children who’ve experienced past traumas may feel especially vulnerable at this time.
 4. Address children’s questions, worries or misconceptions.
  • Check-in with your child to explore how they’re doing. Give them space to ask questions and encourage communication.
  • Listen attentively, respond compassionately, and provide reassurance.
  • If your child’s worries or fears don’t go away or begin to interfere with their day-to-day life, seek out additional supports.
 5. Support your child’s feelings.
  • There are many ways to react to traumatic experiences. You can help children by telling them that all their thoughts and feelings are okay.
 6. Maintain consistent and regular routines.
  • Routines help children feel that their world is still predictable. Being consistent can help them adapt to changes in their lives.

Thank you for your support as we work together to cope with these uncertain times. Again, please reach out to your child’s counselor if you have any concerns or questions regarding your child, or the steps being taken by the school to address this incident.


Mahal naming mga Magulang,

Tulad ng alam ninyo,ang ating komunidad ay kasalukuyang pinagdadaanan ang patuloy na kawalang katiyakan hinggil sa paghahanap kay Sawyer, isang pitong taong gulang na estudyante ng North Star elementary. Ang mga bata ay tutugon sa iba’t ibang paraan.. Mangyaring obserbahan nang husto ang inyong mga anak sa susunod na ilang araw at linggo para tignan ang mga palatandaan ng pagkabalisa, na maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa karagdagang suporta at patnubay. Kung kailangan ng iyong anak ng karagdagang suporta, mangyaring makipag-ugnayan sa kanilang tagapayo sa paaralan.

Maaaring ang inyong anak ay uuwi galling sa paaralan na may mga tanong at pag-aalala. Tandaan ang nakatutulong na mga payo na ito kapag nakikipag-usap sa iyong anak:

 1. Maging tapat at direkta kapag nagbabahagi ng impormasyon tungkol sa insidente.
  • Magbigay ng tumpak ngunit sa tamang- edad na impormasyon.Magbigay ng katiyakan na ligtas sila.
 2. Bigyang-pansin ang sarili ninyong damdamin.
  • Ang pag-iwas sa inyong personal na damdamin ay maaring magdulot ng kahirapan sa pakikipag-usap sa inyong anak.
  • Mapagmatyag kung paano ang pag-aaalala ay nakakaapekto sa inyong anak. .
 3. Isipin ang background ng trauma ng inyong anak.
  • Ang mga batang nakaranas ng nakaraang mga trauma ay maaaring makaramdan ng kahinaan lalo sa panahong ito.
 4. Tugunan ang mga tanong ng mga bata, pag-aalala o mga maling pagkaunawa.
  • Tignan ang inyong anak kung ano ang kanilang kalagayan.Bigyan sila ng lugar para magtanong at maghikayat ng komunikasyon.
  • Makinig mabuti, tumugon ng may pag-uunawa at magbigay ng katiyakan.
  • Kung ang inyong anak ay may pag-aalala at hindi maalis ang takot o magsimulang makahadlang sa kanilang pang-araw-araw na buhay humingi ng karagdagang  mga suporta.
 5. Suportahan ang damdamin ng inyong anak.
  • Maraming paraan para tumugon sa mga karanasang traumatiko. Matutulungan ninyo ang mga bata sa ppagsabi sa kanila na okey ang lahat ng kanilang iniisip at nadarama.
 6. Panatilihin at patuloy ang karaniwan nilang ginagawa.

Ang mga karaniwang ginagawa ay nakakatulong sa nararamdaman ng mga bata na  ang kanilang mundo  ay mahuhulaan pa rin. Ang pagiging pare-pareho sa karaniwang ginawa ay makatutulong sa kanila na makaakma sa mga pagbabago sa kanilang buhay.

Salamat sa inyong suporta habang nagtutulungan tayo upang makayanan sa mga walang katiyakang oras. Muli, mangyaring makipag-ugnayan sa tagapayo ng paaralan kung mayroon kayong anumang mga alalahanin o tanong tungkol sa inyong anak,o mga hakbang na ginagawa ng paaralan para tugunan ang pangyayaring ito.


Estimados Padres,

Como sabrá, nuestra comunidad actualmente está preocupado con la incertidumbre continua con respecto a la búsqueda de Sawyer, un estudiante de siete años de North Star Elementary. Los niños reaccionarán de diferentes maneras. Observe a sus hijos de cerca durante los próximos días y semanas para estar atentos a los signos de angustia, que pueden indicar la necesidad de apoyo y guía adicional. Si su hijo necesita apoyo adicional, comuníquese con su consejero escolar.

Es posible que su hijo venga a la escuela con preguntas y preocupaciones. Recuerde estos consejos útiles cuando hable con su hijo.

 1. Sea honesto y directo al compartir información sobre el incidente.
  • Comparte información precisa pero apropiada para su edad. Asegúreles de que están seguros.
 2. Preste atención a sus propios sentimientos.
  • Evitar sus propios sentimientos personales puede hacer que sea más difícil hablar con su hijo.
  • Tenga en cuenta cómo su estrés puede afectar a su hijo.
 3. Piense en los antecedentes traumáticos de su hijo.
  • Los niños que han experimentado traumas antes pueden sentirse especialmente vulnerables en este momento.
 4. Aborde las preguntas, preocupaciones o conceptos erróneos de los niños.
  • Comuníquese con su hijo para saber cómo le va. De le la oportunidad para hacer preguntas y comunicarse.
  • Escuche atentamente, responda con compasión y ayúdelos a sentirse tranquilos.
  • Si su hijo sigue sintiéndose preocupado o con temor o la situación comienza a interferir con su vida cotidiana, busque apoyo adicional.
 5. Apoye los sentimientos de su hijo.
  • Hay muchas maneras de reaccionar ante experiencias traumáticas. Usted puede ayudar a los niños diciéndoles que todos sus pensamientos y sentimientos son razonables.
 6. Mantenga rutinas consistentes y regulares.
  • Las rutinas ayudan a los niños a sentir que su mundo sigue siendo predecible. Ser consistente puede ayudarlos a adaptarse a los cambios en sus vidas.

Gracias por su apoyo mientras trabajamos juntos para hacer frente a estos tiempos inciertos. Como recordatorio, comuníquese con el consejero de su hijo si tiene alguna inquietud o pregunta con respecto a su hijo, o para saber los pasos que está tomando la escuela para abordar este incidente.

Skip to content