COVID Protocol Change on February 28, 2022

Feb 18, 2022

February 18, 2022

Dear KIBSD Families & Staff,

Beginning with the arrival of the COVID-19 pandemic in our community, KIBSD has attempted to balance the impact of COVID-related mitigations on student safety and learning. In early August and again in early December 2021, low community contagion, increased vaccination rates, and other important indicators prompted a plan to transition the district to optional masking, a plan which was supported by both local and state-level doctors.  Unfortunately, the spike of the Delta variant in August 2021 and the Omicron variant in January 2022 halted the implementation of those plans.

Our community has weathered several variants, and the current dominant Omicron strain has brought on the challenge of increased transmissibility, along with the welcomed relief of less severity. In a recent memo, Alaska’s Chief Medical Officer Dr. Anne Zink and Commissioner of Education Dr. Michael Johnson encouraged districts to consider a transition in COVID-19 mitigations toward a path of a more sustainable approach. See attachment.

After careful consideration of the current COVID landscape in our community and in our schools, and based on the advice of our local medical advisory committee, on February 28, 2022, KIBSD will be implementing new COVID-19 protocols.

Beginning on February 28, 2022 the school district will transition to optional, but recommended, masking for students and staff.  All other district-wide COVID-19 mitigations will remain in place.

As we consider mitigation transitions, KIBSD will continue to collaborate with medical professionals to evaluate our COVID mitigations in a way that will allow us to be responsive to the unique nature of new or different variants of COVID-19.  It is equally important that our planning effort is flexible so that protocols can be adjusted to meet the needs of specific buildings or classrooms in our district. This could include a renewal of our mask requirement.

To ensure that our schools remain open, the most critical mitigation measure will be the effort to keep our schools symptom-free.  We will need all families, students, and staff to monitor closely for signs and symptoms of illness, and to stay home if they are sick.  Together, we can work to keep KIBSD healthy and focused on learning.

More specific details relating to the isolation period for positive individuals, testing and close contact protocols will be released next week. Thank you for your continued support.

Sincerely,

Larry LeDoux
Superintendent

DEED DHSS Memo COVID Mitigation


Pebrero 18, 2022

Mahal naming mga Pamilya at mga Kawani ng KIBSD.

Simula ng pagdating ng COVID-na pandemiko sa ating komunidad, sinubukan ng KIBSD na timbangin ang epekto sa mga pagpapaluwag na may kaugnayan sa COVID para sa kaligtasan at pag-aaaral ng mga mag-aaral. Noong mga unang araw ng Agosto at muli noong mga unang araw ng Disyembre 2021, mababang pagkahawa sa komunidad, nadagdagang mga bilang ng pagbabakuna, at iba pang mahahalagang tagapagpabatid ay nag-udyok ng isang plano upang ilipat ang distrito sa opsyonal na pagsusuot ng mask. Isang plano na kung saan ay suportado ng parehong lokal at estadong -antas ng mga doktor. Sa kasamaang palad, ang pagtaas ng Delta variant noong Agosto 2021 at ang Omicron variant noong Enero 2022 ay natigil ang pagpapatupad ng mga planong iyon.

Nalagpasan ng ating komunidad ang ilang variant,at ang kasalukuyang dominanteng Omicron ay nagdulot ng hamon ng mas matinding pagkakahawa kasama ng pagtanggap ng kaluwagan ng mas kaunting kalubhaan. Sa isang kamakailan-lamang na talaan, Alaska’s Chief Medical Officer Dr. Anne Zink at Commissioner of Education Dr. Michael Johnson ay hinikayat ang mga distrito na isaalang-alang ang isang transisyon sa COVID-19 sa mga pagpapaluwag patungo sa isang landas ng isang mas maganang  pamamaraan. Tignan ang kalakip..

Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang ng kasalukuyang COVID na anyo sa ating komunidad at sa ating paaralan, at batay sa payo ng ating lokal na medikal  na advisory committee, noong Pebrero 28, 2022, and KIBSD ay magpapatupad ng bagong COVID-19 na mga protocol.

Simula sa Pebrero 28,2022, ang distrito ng paaralan ay maglilipat sa opsyonai,ngunit inirerekomenda, ang pagsuot ng mask sa mga mag-aaral at mga tauhan.Lahat ng ng iba pang COVID-19 na mitigasyon o pagpapaluwag ay mananatili sa lugar.

Habang isinasaalang-alang naming ang mga transisyon ng mitigasyon, ang KIBSD ay patuloy na makikipagtulungan sa mga medikal na propesyonal upang suriin ang aming mga COVID na mga mitigasyon sa isang paraan na magpapahintulot sa amin na maging responsable sa natatanging katangian ng bago o iba’t-ibang COVID-19 na mga variants. Mahalaga rin na ang pagpaplano natin ay naibabagay upang ang mga protocol ay maaaring iakma upang matugunan ang mga pangangailangan ng particular ng mga gusali o silid-aralan sa ating distrito. Maaring kabilang dito ang pagpapanibago na ating  kakailanganin sa pagsuot ng mask.

Upang matiyak na ang ating mga paaralan ay mananatiling bukas, ang pinakakailangan gawin ay ang pagsisikap na panatilihing walang sintomas na paaralan.Kakailanganin natin ang lahat ng pamilya, estudyanye, at mga tauhan upang masubaybayan ng mabuti ang mga palatandaan at sintomas ng karamdaman , at manatili sa bahay kung may sakit sila.  Magkakasama,  maaari nating sikaping panatilihin  ang KIBSD malusog at nakatuon sa pagkatuto.

Higit pang mga tiyak na mga detalye na may kaugnayan sa panahon ng paghihiwalay para sa mga positibong indibidwal, pagsusuri at protocols sa malapit na kontak ay ilalabas sa susunod na linggo. Salamat sa inyong patuloy na suporta.

Taos-puso,

Larry LeDoux
Superintendent

 


18 de Febrero del 2022

Queridas familias y empleados de KIBSD,

Desde que empezó la pandemia de COVID-19 en nuestra comunidad, KIBSD ha intentado equilibrar el impacto de las mitigaciones relacionadas con COVID en la seguridad y el aprendizaje de los estudiantes. A principios de Agosto y nuevamente a principio de Diciembre de 2021, el bajo contagio comunitario, el aumento de las tasas de vacunación y otros indicadores importantes nos movieron crear un plan para la transición del distrito al uso opcional de mascarillas, un plan que fue apoyado por médicos locales y estatales.  Desafortunadamente, el aumento de la variante Delta en Agosto de 2021 y la variante Omicron en Enero de 2022 detuvieron la implementación de esos planes.

Nuestra comunidad ha resistido varias variantes, y la variante actualmente dominante de Omicron ha creado desafíos debido a ser transmitido fácilmente y alivio por no dar síntomas graves. En una carta reciente, la directora Médica de Alaska, la Dra. Anne Zink, y el Comisionado de Educación, el Dr. Michael Johnson, recomendaron a los distritos a considerar una transición en las mitigaciones de COVID-19 hacia uno con un enfoque más sostenible. Vea el documento junto con este mensaje.

Después de una cuidadosa consideración de las circunstancias actuales de COVID en nuestra comunidad y en nuestras escuelas, y según el consejo de nuestro comité asesor médico local, empezando desde el 28 de febrero de 2022, KIBSD implementará nuevos protocolos COVID-19.

 A partir del 28 de febrero de 2022, el distrito escolar hará la transición al uso opcional de mascarillas, aunque se recomienda el uso de ellos, para los estudiantes y los empleados. Todas las demás mitigaciones de COVID-19 en todo el distrito no cambiaran.

A medida que consideramos las transiciones de mitigación, KIBSD continuará colaborando con profesionales médicos para evaluar nuestras mitigaciones de COVID de una manera que nos permita responder cuando haya variantes nuevas o diferentes de COVID-19.  A la misma vez es importante que nuestro esfuerzo de planificación sea flexible para que los protocolos puedan ajustarse para satisfacer las necesidades especificas de los edificios o salones de clase en nuestro distrito. Esto podría incluir establecer de nuevo nuestro requisito de uso de mascarillas.

 Para garantizar que nuestras escuelas permanezcan abiertas, la parte mas importante de la mitigación será nuestro esfuerzo por mantener nuestras escuelas sin de síntomas. Necesitaremos que todas las familias, los estudiantes y los empleados se monitoreen por si desarrollan signos y síntomas de enfermedad, y que se queden en casa si están enfermos. Trabajemos juntos para mantener KIBSD saludable y enfocado en el aprendizaje.

La próxima semana se les dará a conocer detalles mas específicos relacionados con el período de aislamiento para las personas positivas, las pruebas y los protocolos de contacto cercano. Gracias por su continuo apoyo.

Atentamente,

Larry LeDoux
Superintendente

Skip to content