District will provide school supplies for K-8 students this year.

Aug 9, 2021

Dear parents/guardians:
KIBSD is aware that due to circumstances associated with COVID-19, this year may have been more difficult for some families. Although this is a highly personal subject, the School District, through the assistance of a federal grant, is grateful to be able to offer a little bit of help.
Parents of students attending a KIBSD elementary school or middle school do not need to purchase their class supply lists for next school year.
We understand that some student(s) may already have received a request for supplies. Please note that those requests were made before administrators had access to this knowledge, and you are not required to fulfill that request. Materials will be provided to each school by the District.
Thank you for understanding, and we hope you are having a joyful summer.
…….
Mahal namin mga magulang at mga tagapag-alaga:
Alam ng KIBSD na dahil sa mga situwasyong kaugnay sa COVID-19, sa taong ito ay maaaring mas mahirap para sa ilang pamilya. Kahit na ito ay isang mataas na personal na paksa, ang Distrito ng Paaralan, sa pamamagitan ng tulong ng isang pederal na grant, ay nagpapasalamat na makapag-alok ng kaunting tulong.
Ang mga magulang ng mga mag-aaral na dumadalo sa isang elementaryang paaralan o Middle School ng KIBSD ay hindi na kailangang bumili ng mga kagamitan na nasa listahan ng ng kanilang klase para sa susunod na taon.
Nauunawaan namin na maaaring nakatanggap na ng kahilingan ang ilang estudyante para sa mga kagamitan. Mangyaring tandaan na ang mga kahilingang iyon ay ginawa bago ang mga administrator ay may access sa kaalamang ito, at hindi ninyo kailangang tuparin ang kahilingang iyon. Ang mga kagamitan ay ibibigay sa bawat paaralan ng Distrito.
Salamat sa inyong pag-unawa mo, at umaasa kami na kayo ay nagkakaroon ng isang masayang tag-init.
…….
Estimados padres/tutores:
KIBSD es consciente de que debido a circunstancias asociadas con covid-19, este año puede haber sido más difícil para algunas familias. Aunque este es un tema muy personal, el Distrito Escolar, a través de la asistencia de una subvención federal, está agradecido de poder ofrecer un poco de ayuda.
Los padres de los estudiantes que asisten a una escuela primaria o secundaria de KIBSD no necesitan comprar las listas de suministros de clase para el próximo año escolar.
Entendemos que algunos estudiantes pueden haber recibido ya una solicitud de suministros. Por favor tenga en cuenta que esas solicitudes se realizaron antes de que los administradores tuvieran acceso a este conocimiento y no está obligado a cumplir con esa solicitud. Los materiales serán proporcionados a cada escuela por el Distrito.
Gracias por su comprensión, y esperamos que esté teniendo un buen verano.
Skip to content