Back to School Enrollment

Jul 30, 2021

Ca’mai

The school district is looking forward to an exciting new school year!

We are asking that all families enroll their children for school as soon as possible.

Early enrollment helps a great deal with planning and staffing.

Please stop by the Central office between 10 and 1:00 Monday through Friday.  We are happy to provide a computer, language support or any assistance.

You can also call 907-486-7550 or visit the enrollment section of our website.

Thank you so much for your help!

 

Pagbati!

Ang Distrito ng Paaralan ay inaasahan ang isang kapana-panabik na bagong taon ng pasukan!

Hinihiling namin sa lahat ng pamilya na ipa-enroll ang kanilang mga anak para sa pasukan sa lalong madaling panahon.

Ang maagang pagpapa-enroll ay makakatulong sa mahusay na pagplaplano at sa mga tauhan.

Mangyaring bumisita sa Central Office sa pagitan ng 10 ng umaga at 1:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes.

Masaya kaming maglaan ng computer, suporta sa wika o anumang tulong.

Maaari rin tumawag sa 907-486-7550 o bisitahin ang  www.kibsd.org upang mahanap ang link ng pagpapaenroll.

Maraming Salamat sa inyong tulong!

 

¡Hola!

¡El distrito escolar espera un nuevo año escolar emocionante!

Pedimos que todas las familias inscriban a sus hijos en la escuela lo antes posible.

La inscripción temprana ayuda mucho con la planificación y la dotación de personal

Pase por la oficina central entre las 10 y la 1:00 de Lunes a Viernes.

Nos complace proporcionar una computadora, soporte de idiomas o cualquier ayuda.

También puede llamar al (907)486 7550 o visite www.kibd.org para encontrar el enlace de inscripción.

 

Skip to content